Xronologiya
Genealogiya
Sonoteka
Ədəbiyyat
Şəmsi haqqında söz
Rejissor
Aktyor
İctimai xadim
Foto sənədlər
Afişalar və proqramlar
Epistolyar irsi
Əlyazmalar
Xatirələr
Canlı səslər
 
 

Ədəbiyyat


    Kitablar

 1. Cəfərov C. Azərbaycan teatı. Bakı, Az.Döv.Nəşr., 1974.
 2. Hüseynov R. Min ikinci gecə. Bakı, 1985.
 3. Rəhimli İ. Füzuli meydanında sənət məbədi. Bakı, "Sabah", 1996.
 4. Rəhimbəyli N. İncəsənətdə keçən ömür. Bakı, “Adiloğlu”, 2002.
 5. Rəhmanzadə F. Sənətkar qüdrəti. Bakı, 1982.
 6. Rəhmanzadə F. Bədəlbəylilər. Bakı, “Nurlan”, 2006.
 7. Şəmsi Bədəlbəyli – 90. Şəmsi Bədəlbəylinin yaradıcılıq irsinin mədəni-maarif müəssisələrində təbliği. Metodik vəsait. Bakı, 2001.
 8. Şərifov A. "XX əsr Azərbaycan yaradıcı nəsilləri" Baku, 2007.
 9. Азербайджанский Государственный театр музыкальной комедии. Баку, 1965.
 10. Алиева А. Азербайджанский театр за 100 лет. Баку, Аз.Гос.Изд-во, 1974.
 11. Бадалбейли  А.,  Касимов  К.   Азербайджанский Государственный театр оперы и балета. М., 1959.
 12. Бадалбейли Шамси. Заслуженный деятель искусств Азерб.ССР. Баку, Изд.Мин. культуры Аз.ССР, 1959.
 13. Искендерова 3., Каменетская Е. Шамси Бадалбейли. Баку, "Ишыг", 1976.
 14. Каджар Ч. Выдающиеся сыны древнего Азербайджана. Баку, Азернешр 1995.
 15. Керимов И. Становление и развитие азербайджанского театра. Баку, "Элм", 1991.
 16. Мамедова Н. Развитие жанра оперетты в Азербайджане с 40-х по 60-е годы. Баку, "Элм", 1990.
 17. Сарабский  А.Г. Возникновение  и  развитие азербайджанского  музыкального театра, Баку,  Изд. АН Аз.ССР, 1968.  
 18. Рагимбейли Н. Жизнь в искусстве. Баку, «Адильоглу», 2002.

 

|Kitablar | Məqalələr |Ş.Bədəlbəylinin məqalələri |

 

 

 
 
© Musigi Dunyasi